Saga/ Arita-machi, Honoo no Kinen-dou

Kō-1788 Kurogou, Arita, Nishimatsuura District, Saga 849-4165, Japan
TEL:0955-46-5010  FAX:0955-46-5040
https://kinendou.com/